02 578 2800

01ศูนย์ปฏิบัติการ : โรงพยาบาลศรีธัญญา

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลศรีธัญญาจะเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพจิตเวชในระดับประเทศ

พันธกิจ

พัฒนาการวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช
พัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญของบุคลากรและศูนย์ฝึกอบรม ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช
พัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนเฉพาะทาง ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความเป็นเลิศด้านวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจิตเวชในเขตสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อผลักดันความเป็นเลิศ

03หลักสูตรฝึกอบรม

 • Show all
 • Coming
 • Success

การประเมินระบบต่อมไร้ท่อในผู้ป่วยจิตเวช

ฝ่ายฝึกอบรมและกลุ่มงานการแพทย์

Smart Personality and Image Plus for Excellence

เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ เพื่อความรุ่งโรจน์

โครงการอบรมแพทย์

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร

ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม ASEAN

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ตำแหน่ง

04แผนงานโครงการ

แผนโครงการดำเนินการ พัฒนาคุณภาพ (HA)

ยังไม่มีข้อมูล

 

ตารางการดำเนินการโครงการตามแผนโรงพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูล

 

แผนงานโครงการ กลุ่มการพยาบาล

- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาลด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการModified ECT
- อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มการพยาบาลด้านบริการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ advance CPR
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มการพยาบาลด้านบริการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพยาบาลระดับ competent และพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้
- อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มการพยาบาลด้านบริการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มการพยาบาล ระยะสั้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาล และพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มการพยาบาล ระยะสั้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ และพัฒนาสมรรถนะด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มการพยาบาล ระยะยาว เพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางด้านการพยาบาล/วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ พัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

แผนงานโครงการพิเศษ

ยังไม่มีข้อมูล

 

05ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ : โรงพยาบาลศรีธัญญา

ปี2559 ปี2558 ปี2557
ปี2556 ปี2555 ปี2554

06ข้อมูลด้านโภชนาการ

สถิติการให้บริการโภชนาการ

ข้อมูลการจัดบริการอาหารผู้ป่วยในและการให้บริการด้านการประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนดูแลด้านโภชนบำบัด และการให้สุขภาพจิตศึกษาด้านโภชนาการ/โภชนบำบัด ปี 2559

Read More

แผ่นพับเผยแพร่

ข้อมูลโภชนาการสำหรับโรคต่าง ๆ เช่น กินอย่างไรเมื่อเป็นโรคตับแข็ง โภชนาการสำหรับเด็กออทิสติก เป็นต้น

Read More

มาตรฐานอาหารฝ่ายโภชนาการ

มาตรฐานพลังงาน และสัดส่วนอาหาร ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

Read More

07ข้อมูลบุคลากร

ยังไม่มีข้อมูล

08ช่องทางการติดต่อ

 • ที่อยู่

  โรงพยาบาลศรีธัญญา เลขที่ 47 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 • หมายเลขโทรศัพท์

  0-25287800

 • Email

  srithanya@srithanya.go.th