ศูนย์ราชการใสสะอาด

  1.แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 

  2.จัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาดและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ราชการใสสะอาด โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  3.แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการใสสะอาด โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  4.ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  5.นโยบายการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส 

  6.แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

  7.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต โรงพยาบาลศรีธัญญา 

  8.มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 

  9.จรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต 

  10.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

  11.แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส 

  12.มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 

  13.เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  14.กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมภิบาล 

  15.สรุปรายงานข้อมูลเรื่องการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ 

  16.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๕ เดือน 

  17.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 

  18.Announcement of Srithanya Hospital Re:Declaration of Honest Intent,Virtue and Trasparency Reinforcement 

  19.คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

  20.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  21.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๑๒ เดือน ๒๕๖๓ 

  22.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top