ศูนย์ราชการใสสะอาด

  แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๕ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  จัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาดและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ราชการใสสะอาด โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการใสสะอาด โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต โรงพยาบาลศรีธัญญา 

  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 

  จรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต 

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

  แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส 

  มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 

  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมภิบาล 

  สรุปรายงานข้อมูลเรื่องการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ 

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๕ เดือน 

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ 

  Announcement of Srithanya Hospital Re:Declaration of Honest Intent,Virtue and Trasparency Reinforcement 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

207400

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top