พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ของกรมสุขภาพจิต

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 
เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิตเพื่อกระตุ้นจิตสำึกให้บุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการโกง สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงพยาบาลศรีธัญญา อีกทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของกรมสุขภาพจิต และตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้แนวคิดที่ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (MOPH Zero Tolerance) จัดโดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
 

จำนวนผู้เข้าชม

192906

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top