พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลศรีธัญญา

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลศรีธัญญา ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top