แบบฟอร์มที่ใช้ยื่นเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลศรีธัญญา
รายการ ดาวน์โหลด
1.FO-RDD-002 แบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจาณาจริยธรรมการวิจัยในคน
2.FO-RDD-003 แบบตรวจสอบเอกสารในการเสนอโครงร่างการวิจัยสำหรับนักวิจัย
3.FO-RDD-004 รายการตรวจสอบโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรองแบบเร็ว(expedited)
4.FO-RDD-005 รายการตรวจสอบโครงร่างการวิจัยเพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย(exemption)
5.FO-RDD-014 แบบรายงานความก้าวหน้าขอต่ออายุการรับรองโครงการ หรือขอปิดโครงร่างการวิจัย
6.FO-RDD-027 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัย
7.FO-RDD-028 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
8.ID-RDD-002 ขั้นตอนการเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
9.ID-RDD-003 การเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
10.ID-RDD-004 การเสนอโครงร่างการวิจัยจากบริษัทยา
11.ID-RDD-005 การเขียนประวัติผู้วิจัย
12.ID-RDD-006 แนวทางการปฏิบัติของผู้วิจัยสำหรับโครงร่างที่ได้รับการรับรองแล้ว
13.การทำ GCP ออนไลน์
14.การทำ GCP ออนไลน์ในระบบe-learning(ของวช)

 

จำนวนผู้เข้าชม

215782

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top