เลือกภาษา

ศูนย์ราชการใสสะอาด

  1.แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

  2.จัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาดและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ราชการใสสะอาด โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  3.แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการใสสะอาด โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  4.ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  5.นโยบายการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

  6.แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  7.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต โรงพยาบาลศรีธัญญา

 8.มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

 9.จรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต

 10.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 11.แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส

 12.มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน

 13.เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 14.กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมภิบาล

 15.สรุปรายงานข้อมูลเรื่องการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

 16.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๕ เดือน

 17.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

 18.Announcement of Srithanya Hospital Re:Declaration of Honest Intent,Virtue and Trasparency Reinforcement

 19.คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

 20.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 21.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๑๒ เดือน ๒๕๖๓

 22.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

230697

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิตจำกัด.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์บุคลากร

 

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน

พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลศรีธัญญา

 
Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา